Кӱндӱлӱ кычыраачылар!

Јыл бажы чыкты, Јылан бажы сойылды, Эски јылыс чыкты, Јаҥы јылыс кирди. Слерди келип jаткан Чага байрамла – јаҥы кирген Улуу јылла уткып турус. Бек су-кадык, тӱгенбес ырыс, јаан једимдер кӱӱнзейдис.

Чагада саҥ салган тужында айдатан алкыш

 

Эрте чыккан Кӱн jайаачым,

Эҥир чыккан Ай jайаачым

Ӧрӧ турган Уч – Курбустан кудайым

Jыл бажы кирди деп,

Jылан бажы сойылды деп,

Эски jылыс кирди деп,

Уткуп туруус Алтайыс.

Байлап слерди турубыс,

Баш ла болзын , Алтайыс!

Эрте чыккан Кӱн-Буркан!

Эҥир чыккан Ай – Буркан!

Тонкойып мӱргӱп турус!

Тостойып кӧрӱп турус!

Чӧӧк! Кайракоон!

 

 

Чагада отко алкыш

 

Одус башту От- эне!

Судазынду бай очок!

Темир очок келтейбес,

Темдӱ казан тайкылбас.

От -Эне Кайракан!

Чӧӧк! Кайракан!

Jайаачы болгон От – энебис,

Кирбиктӱни бӱдӱрген,

Киндиктӱди jайаган.

От-Эне,Кайракан!

Талкан- кӱлин тӧжӧнгӧн,

Таш-очогын jастанган,

От – Jайаачы Кайракан!

 

Алтайын алкаганы

 

Чӧӧк! Кайракан!

Айланайын Алтайым!

Алкыш береер , Алтайым!

Эбирейин ,Алтайым!

Эйзен берер,Алтайым!

Кара суулу аржаныс

Катап ичип алдыбыс,

Кара чачту бойыбыс

Кайа болуп jандыбыс,

Туйук суулу аржаныс

Тунуп ичип алдыбыс

Кайракоон!

Аржан сууны амзап келдим.

Ак санаалу jедип келдим.

Алтайымды кӧстӧп,

Алкыш – быйанды сурап келдим.

Кайракоон!

 

Jылды кандый чыктар?

 

 

 

Обрядность в традиционной культуре алтайцев. Коллективная монография БНУРА « НИИ алтаистики им.СС.Суразакова»;Редколегия :Екеев Н.В.( отв.редактор Кузьмина Е.Н ( науч.ред),Конунов А,А.,Тадышева Н.О. – Горно-Алтайск – 2019.-704с.

Страница не содержит необходимого пути.