Кеп ле укаа сöстöр албаты тилинде jебрен чактардаҥ бери айдылып келген албатыныҥ ойгор ло чечен сöстöри болуп jат. Олор албаты не ле немени тереҥжиде кöрÿп, кажы ла керектиҥ учурын чике билип алып турганыныҥ шылтузында табылган. Калыгыстыҥ бу канатту сӧстӧри бӱдӱмиле кыска да болзо, jе анда сӱреен тереҥ санаа-шӱӱлте салынган.

Агару сӧс алкышту, албатыга быйанду.

***

Агын суу тӱгенбес,

Айткан сӧс ундылбас.

***

Адазы jок – jарым öскÿс,

Энези jок – эбире öскÿс.

***

Аданыҥ сöзи – алтын,

Энениҥ сöзи – эрjине.

***

Аданыҥ сӧзи артабас,

Энениҥ сӧзи эскирбес.

***

Ады ӧлзӧ, чакызы артар,

Адазы öлзö, уулы артар.

***

Айдынып албасты сöс базар.

***

Айткан сöс – аткан ок.

***

Айткан сӧстиҥ кысказы jакшы,

Эткен иштиҥ чыҥдыйы jакшы.

***

Ат jакшызы мактулу,

Кижи jакшызы кӱндӱлӱ.

***

Ат ÿретсеҥ, армакчы бек болзын.

Албаты ӱретсеҥ, айтканы тÿс болзын.

***

Аткырдыҥ огы – алтан кулаш,

Атпастыҥ огы – алты кулаш.

***

Аткыр уул аткажын,

Арка-мойнын сый адар.

Атпас уул аткажын,

Алдынаҥ ла кийнинеҥ ок öдöр.

***

Аш – кылгада, бала – jашта.

***

Баштактыҥ бажы jарык.

***

Билерге бир сӧс,

Билбеске муҥ сöс.

***

Бир ийт кöрÿп ÿрет,

Бир ийт кöрбöй ÿрет.

***

Бичикчи кижи jарыкта jÿрет,

Бичик билбес караҥуйда öзöт.

***

Jаанныҥ сöзин jанчыкка сал.

Карыныҥ сöзин капка сал.

***

Jаан сöстö jажыт jок,

Улу сöстö уйат jок.

***

Jакшы кижиниҥ наjылары кӧп,

Jаман кижиниҥ öштÿлери кöп.

***

Jакшы сöс – jарым ат.

***

Jакшыга jарашсаҥ, jакшызы jугар,

Jаманга jöмöшсöҥ, jаманы jугар.

***

Jердиҥ jакшызы – сас,

Кижиниҥ jакшызы – сурас.

***

Jиген jаак кугарып калар,

Jидирген тӧҥӧзӧқ jажарып öзöр.

***

Jортсоҥ, jол аларыҥ.

Jолыгышсаҥ, сöс угарыҥ.

***

Иш jок болзо,

Амыр да jок.

***

Ийт кирзе, сӧӧк бер,

Кижи кирзе, аш сал.

***

Иштеҥкей кижи аштабас,

Айылзак кижи байыбас.

***

Иштеҥкейдиҥ колы ус,

Иштебестиҥ тили ус.

***

Кедер ат jортпос,

Öчöш кижи укпас.

***

Кара сууга тÿкÿрбе,

Калык-jонды jамандаба.

***

Кезем сöс кечÿ кечирбес.

***

Кеҥ тон jыртылбас,

Кеп сӧс бузулбас.

***

Кеп сӧстӧ тöгÿн jок,

Коп сöстö чын jок.

***

Килегени – кинчек.

***

Конок кондырбас, салым сакытпас.

***

Коркынчак кöзин тазырайта кöрöр,

Коркыбас кöзин кезе кöрöр.

***

Коркынчак кыр ажыра

Jудругын тӱӱнет.

***

Кӧп болуп, чöп болгончо,

Ас болуп, чоҥ болзын.

***

Куру тил, коҥылтак ӧдÿк.

***

Кыймыктанган кижи кыр ажар.

***

Кыс бала – энезине болуш,

Уул бала – адазына болуш.

***

Мактанчактыҥ таманы jука.

***

Мал киштежип таныжар,

Кижи куучындажып билижер.

***

Наjызы jок кижи

Тазылы jок агаштый.

***

Озо санан, оноҥ айт.

***

Öмöлÿ иш öчпöс.

***

Öскöн jерин öскöлöбöс,

Баскан jерин башкалабас.

***

Салым саҥ башка,

Jӱрӱм – jӱс башка.

***

Сегис jаҥыда ай jараш,

Семиргенде, мал jараш.

***

Согуп ÿретпе, сöстöп ÿрет.

Адылып ÿретпе, айдып ÿрет.

***

Сööктö jилик, сöстö билик.

***

Сӧӧкти ӱйезинеҥ омыр, сӧсти учурлап айт.

***

Тар эжикке батпас,

Тай ат кÿдÿрбес.

***

Тилле тууны да jемирер.

***

Тил jÿгÿрÿги – башка,

Бут jÿгÿрÿги – башка.

***

Тилиҥди кыска тут,

Сагыжыҥ быжу тут.

***

Тӧрӧл jери тӧжӧктӧҥ jымжак,

Öскöн jери öкпöдöҥ тату.

***

Тöгÿнле тöрт тö конбос,

Мекеле беш те конбос.

***

Узун тискин колго оролор,

Узун тил башка оролор.

***

Ӱÿрлÿ jÿргендер ÿркибес,

Кожо jÿргендер, коркыбас.

***

Чын сöс алтыннаҥ баалу.

***

Эдердиҥ колы ус, этпестиҥ тили ус.

***

Эскини эптеп кий, jаҥыны jазап кий.

***

Этпестиҥ токпогы jаан.

Страница не содержит необходимого пути.